Inhoudsopgave

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel 4 – Herroepingsrecht
Artikel 5 – De prijs
Artikel 6 – Betaling
Artikel 7 – Conformiteit en garantie
Artikel 8 – Levering en uitvoering
Artikel 9 – Overmacht
Artikel 10 – Intellectuele eigendom
Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen
Artikel 12 – Verwerking van de persoonsgegevens

Artikel 1 Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

Tony Baert Schilderwerken nv
Kmo Zone Zonneke 5
9220 Hamme
E-mailadres: contact@tonybaert.be
Telefoonnumer: 052499410
Ondernemingsnummer: BE 0438.565.506

Artikel 2 Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

Artikel 3 Ons Aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Mastercard, VISA, Maestro, Bancontact/Mister Cash, KBC/CBC Online. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: Leveringen gebeuren op het opgegeven adres of worden afgehaald in de winkel. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4 Herroepingsrecht

 1. Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs (exclusief verzendingskosten) ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
 2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn dus voor jouw rekening. In geval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Tony Baert nv, Zonneke 5, 9220 Hamme, België. Tony Baert nv is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of de goederen ontstaat.
 3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 4. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het herroepingsrecht.
 5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 6. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier.
 7. Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan Tony Baert nv – Zonneke 5 – 9220 Hamme – contact@tonybaert.be :
– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop
van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
– Naam/Namen consument(en)
– Adres consument(en)
– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
– Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

Artikel 5 De prijs

 1. De prijzen van onze goederen en diensten staan vermeld op de website in euro en zijn inclusief BTW. De kosten voor transport, levering of andere administratieve kosten worden apart vermeld in functie van de gemaakte keuzes hieromtrent.
 2. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen op elk moment aan te passen, zonder enige voorafgaande kennisgeving. Goederen en diensten worden gefactureerd op basis van de prijs van kracht op het moment van de registratie van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid en onder voorbehoud van administratieve vergissingen.
 3. De goederen blijven eigendom van Tony Baert nv tot gehele betaling van de prijs. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de Koper vanaf levering van de goederen.
 4. Eventuele promoties zijn geldig tot de aangegeven datum of in iedere geval maximaal tot één maand na de bekendmaking. Ze zijn niet onderling cumuleerbaar. Kortingsbonnen en cadeaubonnen kunnen niet worden ingeruild voor de waarde in geld en worden noch geheel noch gedeeltelijk terugbetaald.

Artikel 6 Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar. Een eventueel gebrek aan overeenstemming inzake de verkoop aan de consument dient binnen de twee maanden na de vaststelling te worden gemeld.

Artikel 8 Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Wij informeren u over de leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging.
  Indien je gekozen hebt voor afhaling bij Tony Baert, Zonneke 5 te Hamme wordt jouw bestelling klaargemaakt na ontvangst van de betaling en geven wij je een seintje als deze klaar staat voor ophaling (zo hoef je niet nodeloos langs te komen).
  Afhalingsmomenten: van maandag tot en met zaterdag van 9u30 tot 17u00.
 2. Onze aanbiedingen gelden tot uitputting van de voorraad of onder voorbehoud van beschikbaarheid bij de leverancier of producent. In geval van onbeschikbaarheid na het opgeven van uw bestelling, brengen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte zonder dat wij gehouden kunnen zijn om een schadevergoeding te betalen. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid daaromtrent uit.
 3. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
 4. Behoudens andersluidende bepaling, zal de levering in principe gebeuren binnen de 3 dagen na ontvangst en betaling van de bestelling. Indien u na 30 dagen nog geen levering heeft ontvangen heeft u het recht om de annulering en terugbetaling van uw aankoop te eisen.
  De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
 5. Verzending is gratis vanaf € 50,00 aankoop.
  Voor aankoopbedragen die lager zijn dan bovenstaande bedrag, wordt een tarief aangerekend van € 7,50 voor de verzending. Afhaling bij Tony Baert is gratis.
 6. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 7. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 8. Indien de door ons geleverde goederen niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit binnen de 24 uur na de levering per mail melden aan contact@tonybaert.be en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
 9. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld, noch in het geval de levering niet kan plaatsvinden omwille van verkeerde of onvolledige informatie, die door de koper bij een bestelling is opgegeven. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 10 Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11 Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via contact@tonybaert.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Elke klacht betreffende schade aan geleverde goederen evenals schade veroorzaakt bij het transport en de levering dient schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering of dient binnen de 24 uur na de levering per mail gemeld te worden aan contact@tonybaert.be
 3. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending, – belasting en/of -slijtage van de goederen/werken, schade veroorzaakt door overmacht of het niet naleven van de instructies betreffende het gebruik, de service en het onderhoud aan de goederen.
 4. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. In geval van geschil is enkel de rechtbank van Dendermonde bevoegd en dit onverminderd het recht van de consument om een zaak voor te brengen bij de rechtbank in zijn rechtsgebied. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Artikel 12 Verwerking van de persoonsgegevens

In het kader van uw aankoop online, aanvaardt u dat Tony Baert nv uw persoonlijke gegevens gebruikt conform de toepasselijke wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en om u verder op de hoogte te houden van onze goederen en diensten, o.m. via direct marketing. U heeft op elk moment het recht om uw gegevens in te zien en om ze te laten wijzigen indien zij niet correct zouden zijn of te laten verwijderen.